Толкување

Кога имате потреба од комуникација со некој што не го зборува истиот јазик како Вас, тогаш, најверојатно, ќе имате потреба од толкувачки услуги.

Друга главна дејност ни е толкувањето, односно ние сме специјализирани и за давање толкувачки услуги кои овозможуваат лесна комуникација, каде било и кога и да Ви биде потребно тоа.

Сѐ што треба да направите е да ни ги доставите Вашите барања, а ние ќе Ви го понудиме вистинскиот толкувач, кој ќе излезе во пресрет на Вашите потреби и на Вашите желби.

Толкувањето претставува исклучиво усна комуникација.

Тоа не треба да се меша со преведувањето, коешто се однесува на пишаната комуникација. Кога станува збор за начините на толкување, ние го нудиме следново:

СИМУЛТАНО ТОЛКУВАЊЕ

Tолкување во моментот додека говорникот зборува. Толкувачот работи во кабина со, најмалку, еден колега. Говорникот во салата за состаноци зборува на микрофон; толкувачот го слуша говорот преку слушалки и ја пренесува пораката преку друг микрофон речиси истовремено. Учесниците во салата за состаноци го избираат соодветниот канал за да го слушаат толкувањето на јазик по свој избор. Симултаното толкување, најчесто, се користи за големи конференции или состаноци. За толкувањето, е потребна соодветна опрема, како, на пример, микрофони, слушалки и кабини со звучна изолација.

КОНСЕКУТИВНО ТОЛКУВАЊЕ

Tолкување откако говорникот ќе заврши со зборување. Исто така, познато и како толкување „лице в лице“, овој начин на толкување обично се користи за деловни состаноци, преговори, технички семинари, состаноци на комисии/одбори, работилници итн. Толкувачот седи со учесниците, слуша што зборуваат, го запишува тоа на потребниот јазик, најчесто со помош на забелешки, и на крај, го пренесува усно. Нашите толкувачи ќе бидат Вашите уши и уста и ќе Ви помогнат да ја пренесете Вашата порака без напор. Вашите потреби се наш приоритет, и токму поради тоа, нашите толкувачи секогаш внимателно се подготвуваат според доставените материјали, со цел нивната изведба да биде безгрешна.

ТОЛКУВАЊЕ СО ШЕПОТЕЊЕ

Толкување со шепотење (chuchotage, на француски) е толкување каде толкувачот седи или стои до мала група публика на чиј јазик се преведува и, во исто време, толкува со шепотење; за оваа техника не е потребна опрема, но толкувањето може да се врши преку микрофон и слушалки доколку така претпочита публиката. Толкувањето со шепотење може да се користи само кога станува збор за прилично мал број учесници (најчесто не повеќе од тројца) кои седат или стојат блиску еден до друг. Овој начин на толкување најчесто се користи за билатерални состаноци, или во групи каде што само мал број учесници не го говорат јазикот што се користи.

РЕЛЕЈНО ТОЛКУВАЊЕ

Симултано толкување меѓу два јазика со помош на трет јазик. Толкувачот на изворниот јазик го толкува говорот на јазик кој е заеднички за сите толкувачи, а тие, потоа, ја пренесуваат пораката на своите целни јазици. Ова решение најчесто се користи на повеќејазичните состаноци на институциите од Европската унија.

ЗАЕДНИЧКО ТОЛКУВАЊЕ

Oвој начин на толкување вклучува пренесување на она што е кажано на еден, двајца или повеќе луѓе. Тоа може да се изведе по завршувањето на краток говор, или консекутивно, реченица по реченица, или со шепотење (chuchotage); освен земањето забелешки при самото толкување, не се користи никаква друга опрема. Заедничкото толкување најчесто се користи како врска меѓу две лица или меѓу мали групи луѓе кои зборуваат различни јазици. За да се избегне хаос, препорачуваме овој начин на толкување да не се користи за повеќе од четири или пет лица.

Едно од главните полиња на двонасочното толкување е бизнисот. Толкувачот мора да ги знае обата јазика многу добро и да преведува сѐ што ќе се каже. Иако, најчесто, за заедничкото толкување, толкувачот нема потреба да ја врши истата подготовка како кога станува збор за симултано или консекутивно толкување, сепак, важно е клиентот претходно да обезбеди одреден материјал за толкувачот.

Во однос на видовите толкување, можеме да го понудиме следново:

  • конференциско толкување
  • судско/правно толкување
  • придружно толкување
  • толкување во јавен сектор
  • медицинско толкување

Толкувачките услуги можат да бидат извршени со повеќе методи. Највообичаениот метод што се користи е толкување на самото место, како и толкување на видео и толкување преку телефон.