Превод

Ад Вербум има повеќегодишно искуство во полето на преведувањето. Нудиме стандардни преводи, со највисок квалитет, на повеќе од 100 светски јазици.

Силно поврзаниот тим професионални преведувачи има големо професионално искуство, високо ниво на компетентност и одговорност, со опсежно јазично и специјалистичко познавање.

Сите писмени преводи се вршат уредно и се чуваат во заштитената база на податоци на компанијата. Испораката на преводот се врши согласно со потребите и барањата на клиентот, во електронска или во печатена форма. Сите преведувачи се обучени за работа со современи техники и алатки за преведување.

Бидејќи преведувањето е една од нашите примарни дејности, ние, на нашите клиенти им нудиме брз одговор, висококвалитетни преведувачки услуги и навремено доставување. Во зависност од Вашите барања и временски ограничувања, секој проект може да биде преведен од еден преведувач или од цел тим експерти што меѓусебно соработуваат.

Специјализирани сме за преводи од областа на правото, економијата, финансиите, маркетингот, трговската дејност, односите со јавноста, рекламирањето, медицината, фармацевтската дејност, техниката, информатичката технологија, инженерството, телекомуникациите, науката, итн.

СУДСКИ ПРЕВОДИ

Судските преводи се потребни кога преводот на одреден документ треба да биде официјализиран. Нудиме два вида заверки:

  • Заверка на точноста на преводот: со ова се потврдува дека преведените документи се точни, прецизни и целосни преводи на изворните документи, и претставува изјава дадена под заклетва потпишана од судски преведувач, на кој било јазик на којшто преводот треба да биде извршен. Тоа, главно, служи за повеќето стандардни барања за судски преводи во земјата.
  • Нотарска заверка: тоа е изјава дадена под заклетва во нотарска канцеларија, заверена кај нотар, и на која нотарот го става својот печат.

ДОВЕРЛИВОСТ

Сите работни задачи што ги прима „Ад Вербум“, се третираат со високо ниво на доверливост. Во договор со нашите вработени, со преведувачите и толкувачите, потврдуваме дека сите информации кои стигнуваат до нас се третираат како строго доверливи, и не смеат да бидат обелоденети на трета страна, под ниту едни околности, без јасна, писмена согласност од страна на одговорните лица во „Ад Вербум“. Нашите преведувачки услуги, гарантираат дека Вашите задачи ќе бидат во рацете на преведувачи кои имаат соодветно стручно познавање.

Според нашето искуство, добриот превод треба да ги има следниве главни карактеристики:

  • точност;
  • логичност;
  • и јасна мисла, вклучувајќи ги соодветниот стил и ниво на јазикот;